Walldén Konsultation

Medlem i föreningen: Institutet för Psykoterapi & Personlig Utveckling

Chefsstöd

Att vara chef och ledare kan vara både stimulerande och svårt. Jag erbjuder chefsstöd för chefer i deras roll och ledarskap. Målsättningen är att utveckla ledarskapet både professionellt och personligt utifrån organisationens mål.

Chefsstöd innebär exempelvis att få möjlighet att se på den egna arbetssituationen. Vad är det jag gör? Hur gör jag det? Vilket är mitt ansvar och vilka är mina befogenheter? Vilken är min plats i organisationen? Syftet är att medvetandegöra egna tillgångar och begränsningar. Chefsstöd kan ges som enstaka konsultationer i besvärliga situationer eller som chefshandledning med regelbundna samtal under längre tid.

Organisationsstöd

En organisation är människor i samverkan för en gemensam uppgift. För att en arbetsgrupp skall komma fram till meningsfullt och ändamålsenligt handlande behövs en gemensam förståelse av uppgiften och en gemensam grund att stå på.

I de flesta verksamheter har vi att hantera olika valsituationer där vi behöver väga olika önskemål, behov och allternativ mot varandra. Inte alltför sällan är dess motstridiga och skapar konflikter.

Genom organisationsstöd kan de svårigheter och dilemman som är för handen klarläggas. Det ökar medvetenheten om vilka konsekvenserna för de olika handlingsalternativen blir och arbetet kan rikta in sig på att hitta bra lösningar

Som konsult i organisationsstöd arbetar jag med gruppen kring det eller de dilemman som ni önskar hjälp med.

  • Vad har gruppen för gemensam fråga just nu?
  • Varför ser det ut som det gör i denna fråga?
  • Vad vet vi tillsammans som är relevant för just den frågan?
  • Vad vill gruppen göra åt situationen?

Hur en arbetsgrupp fungerar hänger samman med hur medarbetarna samverkar med varandra, vilken samverkan som är möjlig hänger i sin tur samman med medarbetarnas egenskaper.